نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی

ترجمه ویدیو:

-نخلستان فدک وابسته به آستان قدس حسینی

- یکی از مهمترین پروژه های استراتژیک عراق

- بهترین انواع خرمای محلی و عربی در این مزرعه برداشت می شود. 

- خرمای این نخلستان در بازار عرضه شده است. 

- میزان خرمای برداشت شده به مقدار شصت تن ارزیابی می شود. 

- هدف از ایجاد این مزرعه بازگرداندن عراق به رتبه اول جهانی در تولید خرما می باشد. 

- این مزرعه به مثابه بانکی است که انواع خرماهای نادر را در برگرفته است.  

از برکات حضرت امام حسین (علیه السلام) بیابان به نخلستان تبدیل شده است.

پیوست ها