مساعدت دویست و شصت و پنج میلیون دیناری آستان قدس حسینی به خانواده های نیازمند و افراد کم درآمد ظرف مدت پانزده روز اول ذی القعده

ناظر کل توزیع کمکهای مالی و پزشکی دفتر مرجعیت عالی در استان کربلای معلی و آستان قدس حسینی عنوان کرد که آستان قدس حسینی در ظرف مدت پانزده روز بیش از دویست و شصت و پنج میلیون دینار به خانواده های نیازمند و افراد کم درآمد کمک نموده است.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ شیخ مهدی المسعودی در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: چون به طور مستقیم شهروندان با مسئولان آستان در ارتباط هستند طبق بخشنامه دفتر مرجعیت عالی به افراد نیازمند و بیمار کمکهای مالی و درمانی ارائه می گردد.

وی افزود: از اول ذی القعده تا پانزدهم آن مطابق با (1-15/6/2022) بیش از دویست و شصت و پنج میلیون دینار عراقی برای مساعدت قشر کم درآمد هزینه شده است که یازده هزار دلار از این مبلغ به شکل ارزی به بیمارانی که در خارج از عراق تحت مداوا و جراحی قرار گرفته بودند، اختصاص یافته است.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی، در‌ راستای عمل به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، به صورت مستمر در سال اقدام به ارائه کمکهای مالی، درمانی و تحصیلی برای خانواده های نیازمند و افراد کم درآمد تحت پوشش آستان می نماید.

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی