توصیه های نماينده مرجعیت عالی درباره اهتمام به کسب علم و معرفت

شيخ عبدالمهدی کربلایی نماينده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی در اختتامیه چهاردهمین دوره فقهی که ویژه کارکنان و خادمان حرم مطهر برگزار شده بود، بر ضرورت اهتمام بر فراگیری علوم و معارفی در زمینه های علمی و معرفتی و فرهنگی جهت گمراه نشدن تاکید نمودند.

متولی شرعی آستان قدس حسینی در ادامه افزودند: از جمله امور مهم و ضروری این است که بر اهمیت علم و فرهنگ و فکر و معرفت واقف شویم. متاسفانه بر بسیاری از موارد روزمره که از فراگیری علم و دانش کم ارزشتر هستند، متمرکز می شویم و اهمیتی به فراگیری مطالب علمی نمی دهیم.

ایشان ادامه دادند: پایه مهمی که موفقیت و رضایت خداوند متعال و اهل بیت (علیهم السّلام) را به همراه خواهد داشت آن است که اهمیت علم و معرفت را احساس نماییم، باید ارزش کاری ما در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی بر پایه علم و دانش باشد. بدون علم و دانش هیچ عملی درست نخواهد بود لذا هر اقدامی توسط انسان باید از روی علم و معرفت باشد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی