توصیه های نماينده مرجعیت عالی درباره اهتمام به کسب علم و معرفت

شيخ عبدالمهدی کربلایی نماينده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی در اختتامیه چهاردهمین دوره فقهی که ویژه کارکنان و خادمان حرم مطهر برگزار شده بو...