حضور متولي شرعي آستان قدس حسینی و هیأت همراه در مراسم ختم مرجع تقلید حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (قدس سره)

مراسم ختم مرجع تقلید حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (قدس سره)

پیوست ها