تجدید چاپ و توزیع مجموعه مجلدات مجلات دینی – فرهنگی اخلاق و آداب

واحد میراث فرهنگی و دینی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس حسینی اقدام به بررسی مجلات فرهنگی نموده است که با هدف در دسترس قرار دادن مجلات حائز اهمیت برای پژوهشگران و اهالی فرهنگ به چاپ مجدد آنها اقدام نماید. با این هدف مجموعه مجلات «اخلاق و آداب» با موضوعات فرهنگی و اجتماعی تجدید چاپ شده است.

مسئول مرکز میراث فرهنگی و دینی آستان قدس حسینی در این باره اظهار داشت: با نظر به اهتمام بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس حسینی جهت تجدید چاپ کتابهایی که در این آستان مقدس به چاپ رسیده است این واحد به چاپ این مجله اقدام نموده است. احسان خضیر افزود: «مجله اخلاق و آداب» که اکنون به همت این واحد دوباره چاپ شده است، توسط برخی از روحانیون استان کربلا به مدت چهار سال چاپ و توزیع می شد و به دلیل مخالفت دولت آن زمان متوقف شد. چاپ مجلدات این مجله اکنون دوباره آغاز شده است و در مراکز وابسته به آستان قدس حسینی در حال توزیع است.

پیوست ها