خسارتهای وارد شده به فرودگاه بین المللی کربلا پس از بمباران هواپیماهای آمریکایی

پیوست ها