پیوستن شش کتابخانه در عراق به بزرگترین پروژه فهرست نویسی کتب آستان قدس حسینی

واحد فهرست نویسی و رده بندی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس حسینی از پیوستن شش کتابخانه عمومی به سایت «الفهرس العراقی الموحد » خبر داد. این سایت اینترنتی امکان دستیابی پژوهشگران به منابع علمی برای موضوع پژوهش خود از طریق موتور جستجوگر سایت را فراهم می کند. طارق الخفاجی، مسئول بخش فهرست نویسی به سایت رسمی آستان قدس حسینی گفت: کتابخانه هایی که به سایت الفهرس ملحق شدند مربوط به دانشگاههای بغداد، بصره، کوفه، دانشگاه التقنيه الوسطى، کتابخانه مركز پژوهشهای استراتژیک النهرين و همچنین کتابخانه آستان قدس حسینی می شود. وی اظهار کرد: در این راستا از نرم افزار آزاد كتابخانه ای (کوها) استفاده شده است. این یک سامانه فهرست نویسی مورد استفاده در کتابخانه کنگره آمریکا است. الخفاجی عنوان داشت، هدف از پروژه الفهرس العراقی الموحد ایجاد فضای همکاری میان کتابخانه های عمومی، دانشگاهی، تخصصی و مدیریت اطلاعات کتابخانه های عراق است.  وی گفت: فعالیت این واحد فهرست نویسی تنها به این امر محدود نمی شود بلکه تلاشهایی برای تاسیس واحد آموزش و همکاری صورت می گیرد که به آموزش کادر فهرست نویسی برای بهره گرفتن از نوآوریها در علم کتابخانه ها و همکاری با موسسات و کتابخانه های دیگر به منظور همسویی با پیشرفت در این زمینه اهتمام می ورزد. آستان قدس حسینی سال گذشته از راه اندازی سایت الفهرس العراقی الموحد با همکاری انجمن فناوری اطلاعات وکامپیوتری عراق خبر داد.

پیوست ها