سرداب الشهدا ظرف دوماه به سرداب الحجه (عج) متصل می شود

پرسنل مهندسی و فنی آستان مقدس حسینی اقدامات مربوط به متصل کردن سرداب الشهدا به سرداب الحجه (عج) در داخل صحن شریف حسینی را آغاز کردند. این پروژه در قالب پروژه های توسعه عمودی حرم امام حسین(ع) به منظور گنجایش بیشترین تعداد ممکن زائران انجام می شود. هریک از این دو سرداب در بخش شرقی و شمالی صحن شریف حسینی امتداد می یابند. سلام سعدون، مهندس شرکت ارض القدس، مجری این طرح گفت: اقدامات در زمینه متصل کردن سرداب الشهدا به سرداب الحجه(عج) از طریق ایجاد درب و پنجره های بزرگی به عرض 4 و طول  3 متر صورت می گیرد. وی گفت: این دو سرداب فضای جدیدی را به صحن جهت پذیرش هزاران زائر در زیارتهای میلیونی افزوده است و اقدامات آن طی دو ماه تکمیل خواهد شد. لازم به ذکر است، فعالیتهای ساخت سرداب الراس الشریف در بخش غربی صحن شریف حسینی با روند سریعی در حال انجام است تا پیش از ماه محرم آتی تکمیل شود.

پیوست ها