بازدید هیأتی از آستان قدس حسینی از دیوان اوقاف اهل سنت عراق جهت بحث و گفتگو در مورد برگزاری دومین دوره کنفرانس مقابله با زمینه‌های گسترش تروریسم و افراط گرایی

هیأتی از آستان قدس حسینی به سرپرستی مدیر «مرکز امنیت فکری و فرهنگی بینه» شیخ علی قرعاوی از دیوان اوقاف اهل سنت عراق بازدید نمودند و درباره چگونگی برگز...