هزینه بیش از نیم میلیارد دینار در ماه گذشته جهت درمان صدها بیمار از استانهای مختلف کشور عراق توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از هزینه بیش از نیم میلیارد دینار جهت معاینه و درمان بیماران در بیمارستانهای وابسته به حرم مطهر در یک ماه گذشته خبر داد.احمدرضا الخفاج...