رجب؛ ماه رحمت

در کرامت و فضیلت ماه رجب حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید: آنگاه که قیامت برپا شود منادی الهی فریاد زند (أین الرجبیون)، کجایند آنان که ماه رجب را گرامی داشتند و از آن بهره ها بردند، از آن انبوه جمعیت گروهی برخیزند که نور جمالشان محشر را روشن کند، بر سر آنان تاج هایی شاهی که مرصع به دُر و یاقوت است قرار دارد و در طرف راست هر نفر از آنان هزار فرشته و در سمت چپ نیز هزار فرشته به او کرامت و تعظیم الهی را تبریک گویند.

از جانب الهی ندا آید: بندگان و کنیزانم به عزت و جلالم سوگند شما را جا و مقام گرامی و عطایای فراوان دهم و شما را در جایی جای دهم که از زیر آن نهر ها جاری است و شما در آن جاوید خواهید بود زیرا شما داوطلبانه برای من در ماهی که من بزرگش داشتم روزه گرفتید، سپس خطاب به فرشتگان فرماید: فرشتگان من بندگان و کنیزان را به بهشت داخل کنید.

در اینجا امام صادق (علیه السلام) فرمود: این پاداش برای کسی است که گرچه یک روز از اول یا وسط یا آخر ماه رجب را روزه بدارد.

(شیخ عبدالحسین باقر علی)

پیوست ها