افتتاح مرکز مجهز به تجهیزات درمان کرونا در موارد پیشرفته در پی ساخت و تجهیز بیست و دو مرکز درمانی در عراق

آستان قدس حسینی

پیوست ها