تصاویری از بازدید متولی شرعی آستان قدس حسینی از بیمارستان تخصصی مبتلایان به سرطان و تجهیزات پیشرفته این بیمارستان

آستان قدس حسینی

پیوست ها