تصاویری از آسیاب و کارخانه بسته بندی نورالسبطین وابسته به آستان قدس حسینی با هدف خودکفایی در تولید آرد

آستان قدس حسینی

پیوست ها