تصاویری از ساخت و تجهیز مرکز درمانی الشفا در استان میسان در جنوب عراق به همت آستان قدس حسینی در مدت بیست و پنج روز

آستان قدس حسینی

پیوست ها