تصاویری از مراحل احداث بزرگترین مدرسه آموزشی ویژه ایتام به همت آستان قدس حسینی

.

پیوست ها