عزاداری برپایی شعائر حسینی

عزاداری در جلوه های مختلف آن بر پا داشتن شعائر حسینی است و در قرآن و سخنان ائمه اطهار بر احیای شعائر دینی تاکید شده است. احادیث بسیاری از ائمه معصو...