بازدید نماینده مرجعیت عالی و تولیت آستان قدس حسینی از فرودگاه بین المللی کربلا

ترجمه ویدیو:

در این بازدید از تمامی مراحل ساخت فرودگاه بازدید گردید. 

در این بازدید بر ضرورت اتمام هرچه سریعتر این پروژه و بهره برداری از آن تاکید شد. 

باند فرودگاه اکنون برای برخاستن و نشستن هواپیما آماده شده است.

پیوست ها