افتتاح دانشکده رسانه در دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی

دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از تأسیس دانشکده رسانه در سال تحصیلی جاری 2024-2023 خبر داد. در این دانشکده رشته های رسانه دیجیتال و روابط عمومی تدریس خواهد شد.

رئیس بخش رسانه دانشگاه دکتر محمد جمال لطیف در گفتگویی با سایت رسمی حرم مطهر حسینی گفت: در چارچوب طرح توسعه در دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السّلام) برای سال تحصیلی 2024-2023 دانشکده رسانه دو رشته رسانه دیجیتال و روابط عمومی را ارائه نموده است و در راهنمای دانشجویی سال جاری صادره از وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی قرار گرفته شده است .

وی تصریح کرد: این اقدام برای حمایت از رسانه ها در عراق و تربیت نسل متخصص دانش اکادمیک رسانه برای خدمت به کشور انجام شد.

وی افزود: شیوه درخواست و پذیرش این رشته ها از طریق پلت فرم وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی صورت می گیرد و دانشجویانی که مایل به تحصیل در این دو رشته در این دانشکده هستند در سال جاری قادر به انتخاب آن می باشند. 

شایان ذکر است که دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی در سال جدید رشته های جدیدی را در دو بعد علمی و اکادمی ایجاد کرده است و این اقدام در راستای حمایت از آموزش کشور صورت گرفته است.

پیوست ها