ساخت شش مدرسه و یک مهد کودک ویژه ایتام در استان المثنی به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از آغاز عملیات ساخت شش مدرسه و یک مهد کودک ویژه ایتام در استان المثنی خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس ناظر بر پروژه اظهار داشت: این مدارس در زمینی به مساحت پنج هکتار در حال ساخت است و برای هر مدرسه فضای سبز و زمین ورزشی و آزمایشگاه نیز در نظر گرفته شده است. 

مهندس نعمان احمد عزیز افزود: این پروژه طبق طراحی و مدت زمان از پیش تعیین شده در حال انجام است. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به ساخت مدارس ویژه قشر ایتام اقدام نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی