تصاویری از ساخت و تجهیز مرکز درمانی الشفا در استان نجف به همت آستان قدس حسینی در مدت بیست روز

آستان قدس حسینی

پیوست ها