برگزاری دوره تخصصی در زمینه نظام رده بندی کتابخانه کنگره (LC)

مرکز فهرست نویسی آستان قدس عباسی دوره خاصی را برای کارکنان کتابخانه دانشگاه الکفیل در مورد نحوه استفاده از نظام رده بندی کنگره (LC) برگزار کرد. این نظام در اکثر کتابخانه های بین المللی از جمله کتابخانه آستان قدس عباسی استفاده می شود. ؟؟؟؟استاد حسنین الموسوی، مسئول مرکز به شبکه جهانی الکفیل گفت: «به منظور بهره بردن بیشتر از برگزاری این دوره، این دوره پنج روزه برگزار شد که کارکنان کتابخانه دانشگاه جهت پیشرفت کار خود و همسویی با پیشرفتهای بین المللی در آن ثبت نام کردند. وی افزود: «این دوره در دو بخش نظری و عملی تحت نظارت استاد سامر باسم برگزار شد. چندین موضوع در این دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله می توان به مباحث اختصاصی مربوط به قفسه بندی، تفکیک، جابه جایی اشاره کرد. شایان ذکر است، نظام رده بندی کتابخانه کنگره (LC) مورد استفاده اکثر كتابخانه های دانشگاهی و خصوصی است و از ویژگیهای این نظام رده بندی سادگی، اختصار و شمولیت است.

پیوست ها