خطاب مرجعیت عالی به مسئولان در خطبه دوم نماز جمعه کربلا در تاریخ 3/6/2011

ارزش هر مسئولی به مقدار آنچه که به کشور خدمت می کند، است نه به اندازه ای که کشور به او امتیاز می دهد و انسان شجاع کسی است که می گوید من نمی توانم از پس این مسئولیت برآیم و از بر عهده گرفتن مسئولیت کنارگیری می کند.   اين موضوع یکی از موضوعاتی بود که مرجعیت عالی در خطبه نماز جمعه که در تاریخ 30 جمادی الثانی 1432 مصادف با 3/6/2011 به امامت سید احمد صافی نماینده مرجعیت عالی قرائت شد؛ بیان فرمودند.   اين موضوع یکی از پیامهای مرجعیت عالی بود که در خطبه نماز جمعه که در تاریخ 30 جمادی الثانی 1432 مصادف با 3/6/2011 به امامت سید احمد صافی نماینده مرجعیت عالی قرائت شد.

پیوست ها