برگزاری دوره تخصصی آموزش مدیران کل مراکز بهداشتی و درمانی در زائر شهر سید الاوصیا

زائر شهر سید الاوصیا (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی میزبان دوره ای تخصصی با نام «آموزش مدیران مراکز بهداشتی و درمانی و برنامه ریزی استراتژیک» بود که با نظارت وزارت بهداشت عراق برگزار شد.صباح الموسوي مدیر کل بهداشت کربلا در گفتگو با سایت آستان اظهار کرد: این دوره با حمایت آستان قدس حسینی و با نظارت وزارت بهداشت انجام شد. محور اصلی این دوره تخصصی آموزش مدیران کل مراکز بهداشتی و درمانی بود و شیوه ها و روشهای مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی را شامل می شد.وی افزود: در این دوره عارف ابراهيم العابد، مربی بین المللی به همراه پزشکان، مدیران کل ادارات بهداشت در استانهای مختلف عراق، معاون وزیر بهداشت و شخصیتهای برجسته اساتید و پژوهشگران امور پزشکی حضور داشتند. وی عنوان داشت: هدف این دوره برنامه ریزی برای برنامه های ویژه مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی است از جمله محورهای آموزشی این دوره تخصصی مهارتهای ارتباطی و ایجاد تیم فعال و شیوه های مدیریتی در ادارات و مراکز بهداشتی و پزشکی است.

پیوست ها