اختصاص زمینی برای ایجاد مرکز اورژانش و خدمات درمانی جمعیت انبوه توسط آستان قدس حسینی

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از اختصاص زمینی جهت ایجاد مرکز اورژانس و خدمات درمانی جمعیت انبوه در استان کربلاء خبر داد.دکتر حیدر حم...