هزینه بیش از پانزده میلیارد دینار در ده سال گذشته جهت حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان توسط آستان قدس حسینی

بخش حمایت از خانواده های شهدا و جانبازان آستان قدس حسینی هزینه های رسیدگی به امور خانواده های شهدا و جانبازان و خدمات ارائه شده به آنان از تاسیس این ب...