معلولیت مانع از حضور در مراسم اربعین حسینی نگردیده است

آستان قدس حسینی

پیوست ها