بازدید هیأتی از آستان قدس حسینی از دیوان اوقاف اهل سنت عراق جهت بحث و گفتگو در مورد برگزاری دومین دوره کنفرانس مقابله با زمینه‌های گسترش تروریسم و افراط گرایی

هیأتی از آستان قدس حسینی به سرپرستی مدیر «مرکز امنیت فکری و فرهنگی بینه» شیخ علی قرعاوی از دیوان اوقاف اهل سنت عراق بازدید نمودند و درباره چگونگی برگزاری دومین دوره کنفرانس مقابله با زمینه‌های گسترش تروریسم و افراط گرایی که توسط حرم مطهر حسینی در پایان ماه جاری برگزار می شود؛ گفتگو کردند.

شیخ علی القرعاوی مدیر مرکز و عضو کمیته ریاست کنفرانس در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: در بازدید از دیوان اوقاف اهل سنت با عدنان الحامدی مدیر بخش الوسطية و الاعتدال در دیوان دیدار کردیم و هدف از این بازدید بررسی موضوعات مرتبط با کنفرانس بین المللی مقابله با زمینه‌های گسترش تروریسم و افراط گرایی و اهداف مورد نظر از برگزاری این کنفرانس بود.

وی تصریح کرد: نماینده ای از دیوان اوقاف اهل سنت در کنفرانسی که اواخر ماه جاری توسط آستان قدس حسینی برگزار می شود، سخنرانی خواهد کرد و همچنین در مورد اهمیت برگزاری چنین کنفرانسهایی برای کاهش افراط گرایی و تروریسم در آینده و همکاری مشترک در برگزاری کارگاه ها و سمینارها بحث و تبادل نظر شد.

شیخ علی القرعاوی در پایان این بازدید محورهای اولین دوره کنفرانس مقابله با زمینه‌های گسترش تروریسم و افراط گرایی را به دیوان اوقاف اهل سنت ارائه داد.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی اواخر ماه جاری دومین دوره کنفرانس مقابله با زمینه‌های گسترش تروریسم و افراط گرایی را برگزار خواهد کرد.

پیوست ها