آغاز به کار کارخانه داروسازی اوروک وابسته به آستان قدس حسینی

«کارخانه داروسازی اوروک» وابسته به آستان قدس حسینی به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد. 

عضو مجلس اداره کارخانه داروسازی اوروک وابسته به آستان قدس حسینی در این خصوص اظهار داشت: بیش از هشتاد و پنج درصد داروهای موجود در داروخانه ها از خارج کشور تامین می شوند و این امر مبالغ زیادی هزینه ارزی برای کشور دارد. 

وی افزود: وجود اینگونه کارخانه ها داروهای مورد نیاز کشور را فراهم می کند و همچنین فرصت شغلی برای به کارگیری نیروهای متخصص در کشور را ایجاد می نماید. 

لازم به ذکر است که فضایی برای ایجاد سه کارخانه در نظر گرفته شده است که یکی از کارخانه ها جهت تولید داروهای سرطان، دومین کارخانه برای تولید داروهای عادی و سومین کارخانه جهت تامین تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی