تقبّل هزینه های درمانی کودک عراقی بستری شده در هند به مبلغ بیست میلیون دینار توسط نماینده مرجعیت عالی

شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی به درخواست کمک یک مادر از مرجعیت عالی برای پرداخت هزینه های امور درمانی فرزندش که در بیمارستانی در هند بستری بود، جواب مثبت داد.

آقای احمد رضا الخفاجی معاون بخش رسیدگی به خانواده ‌های شهدا و جانبازان در آستان قدس حسینی، در گفتگو با پایگاه خبری رسمی این آستان اظهار داشت: «با پیگیریها و نظارت نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الكربلایي به درخواست کمک منتشر شده مادری برای هزینه های درمان فرزندش در شبکه های اجتماعی ظرف مدت کمتر از دوازده ساعت رسیدگی کردند و هزینه های درمان این بیمار را تقبل نمودند. 

وی افزود: آستان قدس حسینی مبلغ بیست میلیون دینار جهت تسویه حساب بستری و درمان این بیمار در کشور هند پرداخت نمود.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی در راستای اجرای توصیه های شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی از ابتدای سال گذشته تاکنون به ده ها مورد مشابه رسیدگی نموده است.

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی الحمیری