مشاركت (950) نفر از انجمن پیشاهنگی الوارث وابسته به آستان قدس حسینی در اجرای طرح اربعین حسینی

انجمن پیشاهنگی الوارث از آغاز فعالیت های ویژه ایام اربعین حسینی خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ کرار زیاره مسئول واحد رسانه انجمن پیشاهنگی الوارث در این خصوص اظهار داشت: بیش از (700) نفر از انجمن پیشاهنگی الوارث در قالب امداد رسانان در (26) مرکز پزشکی وابسته به آستان قدس حسینی مستقر شده اند تا به زائران محترم خدمت رسانی کنند. 

وی افزود: این انجمن چهار عدد خودروی برقی را بصورت 24 ساعته بکار گرفته است تا بیماران را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز پزشکی برسانند و تعداد بسیاری ازنیروهای این پیشاهنگی به توزیع ماسک در ورودیهای آستان قدس حسینی مشغول شده اند. 

کرار زیاره ادامه داد: همچنین هشت مرکز راهنمایی زائران نیز در خیابانهای منتهی به حرمین مطهر مستقر شده است و (25) مترجم فارسی نیز در این مراکز به فعالیت مشغول شده اند.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی