حضور متولي شرعي آستان قدس حسینی و هیأت همراه در مراسم ختم مرجع تقلید حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (قدس سره)

.

پیوست ها