پیگیری ساخت و ساز صد واحد مسکونی به عنوان مرحله اول جهت اسکان مستضعفان توسط نماینده مرجعیت عالی

آستان قدس حسینی

پیوست ها