تخریب بافت فرسوده اطراف باب الرجاء جهت توسعه حرم مطهر حسینی و سهولت رفت و آمد زائران

.

پیوست ها