گزارش ویدیویی از زیارت حضرت امام حسین (علیه السّلام) در روز عرفه به نیابت از پانصد هزار نفر

 

پیوست ها