توزیع بیش از پنجاه و شش هزار و سیصد و نود سبد غذایی در شهرهای مختلف کشور عراق به همت واحد تبلیغات دینی آستان قدس حسینی

همزمان با اجرای قوانین منع آمد و شد در شهرهای کشور عراق با هدف ممانعت از گسترش ویروس کرونا و متضرر شدن برخی از شهروندان و کسبه، واحد تبلیغات دینی آستان قدس حسینی تاکنون بیش از پنجاه و شش هزار و سیصد و نود سبد غذایی را در برخی از شهرهای مختلف کشور عراق توزیع نموده است.

شیخ فاهم ابراهیمی ناظر بر این اقدامات اظهار داشت: با نظر به اوضاع کنونی و صدور قوانین منع آمد و شد، آستان قدس حسینی بیش از پنجاه و شش هزار و سیصد و نود سبد غذایی را که شامل نه کالای اساسی می باشد بین خانواده های مستضعف و کم درآمد توزیع نموده است.

وی افزود: با استناد به رهنمودهای مرجعیت عالی و دستور متولی شرعی آستان قدس حسینی روند توزیع سبد غذایی بین اقشار مستضعف جامعه ادامه خواهد داشت.

پیوست ها