اقدامات آستان قدس حسینی جهت پیشگیری از بیماری کرونا

واحد نگهداری آستان قدس حسینی با هدف پیشگیری از انتشار ویروس کرونا به غبار روبی صحن مطهر حسینی اقدام نمود.

در این راستا تمامی کارمندان بخشها و واحدهای آستان قدس حسینی بروشورهایی را با موضوع پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا و حفظ نظافت و عمل به توصیه های صادر شده از اداره بهداشت در بین زائران و مجاوران توزیع نمودند. لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با هدف حفظ سلامت زائران و کارمندان آستان قدس حسینی اقداماتی را جهت پیشگیری از بیماری در تمامی بخشها و واحدهای وابسته به خود عملی نموده است.

پیوست ها