عدم برگزاری نماز جمعه تا زمان برطرف شدن شیوع بیماری

آستان قدس حسینی با توجه به دستورالعملهای پیشگیرانه صادره از سوی اداره بهداشت کربلای معلی به منظور حفظ امنیت زائران گرامی تصمیم بر لغو موقت برگزاری نماز جمعه نموده است.

با توجه به دستورالعملهای پیشگیرانه صادره از سوی اداره بهداشت کربلای معلی به منظور حفظ امنیت زائران گرامی آستان قدس حسینی تصمیم بر لغو برگزاری نماز جمعه این هفته نمود.

در این بیان آمده است که لغو برگزاری نماز جمعه کربلا تا زمان برطرف شدن شیوع بیماری ادامه خواهد داشت.

پیوست ها