حمایت آستان قدس حسینی از خانواده های شهدای دسته طویریج

آستان قدس حسینی از ارتباط مداوم خود با خانواده های شهدای هروله طویریج و پاسخگویی به کلیه نیازهای آنها و پرداخت حقوق ماهیانه اختصاص داده شده به آنها خبر داد.

عماد الجشعمی، مسئول واحد رسانه وابسته به بخش نظارت بر خانواده های شهدا و مجروحان گفت: آستان قدس حسینی برای خانواده شهدا و مجروحان هروله طویریج حقوق ماهیانه اختصاص داده است. بخش مالی آستان نیز سی و چهار خانواده از استانهای مختلف را زیر پوشش خود قرار داده است. وی افزود: آستان قدس حسینی ضمن اختصاص دادن حقوق ماهیانه برای خانواده های شهدا، به هر خانواده مبلغ ده میلیون دینار اختصاص داده است. همچنین اعضای خانواده های این شهدا اعم از پدر، مادر، همسر و فرزندان در صورت نیاز در بیمارستانها و مراکز بهداشتی وابسته به آستان تحت درمان رایگان قرار می گیرند. علاوه بر آن در دو طرف باب الرجاء در داخل صحن شریف حسینی اسامی این شهدا بر دیوار قرار گرفته است.   البته چنین اقداماتی اولین بار نیست که در آستان قدس حسینی انجام می شود. در سال 2014 نیز واحدی با عنوان نظارت بر خانواده های شهدای فتوای دفاع کفایی و درمان مجروحان آن دائر شد که میزان مبالغ مالی اختصاص داده شده در سالهای گذشته به 9 میلیارد دینار عراقی رسید.

پیوست ها