طرح آستان قدس حسینی جهت ازدواج جوانان نیازمند

آستان قدس حسینی جهت حمایت از جوانان نیازمند، با قرار دادن صندوقهایی تحت عنوان برکات روز جمعه هدایای مومنین نمازگزار را در امر ازدواج جوانان نیازمند جمع آوری می نمایند و در این راه هزینه می کند. صباح عبدالکریم مسئول این طرح در گفتگو با خبرنگار سایت رسمی حرم اظهار داشت: این طرح سالها پیش جهت تسهیل در امور جوانان اجرا شد و سهم به سزایی را در اجرای ازدواج جوانان ایفا کرد. وی افزود: در این طرح صندوقهایی تحت عنوان برکات روز جمعه با هدف مساعدت به جوانان در صحن مطهر قرار داده می شود و هدایای نقدی نمازگزاران توسط آستان قدس حسینی برای خرید جهیزیه و به صورت نقدی در اختیار جوانان نیازمند قرار می گیرد.

پیوست ها