منور شدن بدر در آسمان کربلا از انوار قمرهای دشت کربلا

آستان قدس حسینی

پیوست ها