تصاویری از استقرار لفظ جلاله در قسمت فوقانی گنبد و گلدسته

.

پیوست ها