کسب مقام اول توسط نمایندگان آستان قدس حسینی در مسابقات کشوری حفظ و تلاوت قرآن کریم

آستان قدس حسینی از کسب مقام نخست توسط دانش آموزان شرکت کننده در طرح ملی پرورش استعدادهای قرآنی وابسته به مرکز بین المللی تبلیغات قرآنی حرم مطهر در مسا...