مشارکت بخش بهداشت، درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی در همایش انجمن پزشکان عراقی در انگلستان

بخش بهداشت، درمان و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی در همایش انجمن پزشکان عراقی که در انگلستان و ایرلند برگزار شده است، شرکت نمودند.دکتر محمد غانم مهدی...