ارائه ده مقاله برتر در پنلهای پژوهشی دومین همایش فرهنگی کوثر العصمه

کمیته علمی دومین همایش فرهنگی کوثر العصمه از پذیرش ده مقاله برتر در این همایش خبر داد. این همایش دیروز جمعه در صحن مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)...