تصاویری از روند بی وقفه کار در پروژه سرداب باب القبله حضرت امام حسین (علیه السلام)

آستان قدس حسینی

پیوست ها