برگزاری دوره های هنرهای تجسمی ویژه جوانان به همت بخش توسعه و توانبخشی اجتماعی جوانان وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز هنرهای نمایشی وابسته به بخش توسعه و توانبخشی اجتماعی جوانان آستان قدس حسینی از برگزاری دوره های هنرهای تجسمی جهت آموزش و حمایت از استعداهای جوان خبر داد. 

بشیر المعمار، مسئول روابط عمومی و رسانه این بخش، در گفتگو با سایت رسمی حرم گفت: مرکز هنرهای نمایشی این بخش یک دوره آموزشی را با حضور آقای حسین ابراهیمی برگزار کرد.

وی افزود: این دوره در ادامه فعالیتهای این مرکز جهت کمک به جوانان و افزایش مهارتهای آنها برپا شد. 

این دوره با اتکا به برنامه های متنوع آموزشی و با برنامه درسی جدید از قبل نوشته شده، اطلاعاتی در این رشته به افراد غیر حرفه ای آموزش می دهد که با یادگیری و به کارگیری آن فرصت ارائه آثار خود را در نمایشگاه خواهند داشت.

آستان قدس حسینی با پیروی از رهنمودهای متولی شرعی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، توجه خاصی به تمامی اقشار جامعه به ویژه قشر جوان دارد و برای تربیت نسلی معتقد و متعهد به ارزشها و آرمانهای حسینی تمام تلاش خود را به کار می بندد.

پیوست ها