برگزاری مجالس عزاداری در پایتخت دو کشور مالی و بورکینافاسو به همت آستان قدس حسینی

موسسه وارث الانبیاء وابسته به آستان قدس حسینی نشست علمی با موضوع شخصیت و نهضت امام حسین (علیه السلام) ضد ظلم و استبداد اموی را در پایتخت کشور مالی برگزار کرد.  این نشست با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاهها از طوایف مختلف برگزار شد. همچنین مجلس عزاداری حسینی نیز به همت آستان قدس حسینی در پایتخت بورکینا فاسو به مدت سه روز برگزار گردید.

پیوست ها