شماره نهم ماهنامه قرآنی الحفیظ منتشر شد

شماره نهم ماهنامه قرآنی الحفیظ توسط دارالقرآن کریم آستان قدس حسینی منتشر شد این مجله موضوعات معارف و فرهنگ قرآنی و فعالیتهای دارالقرآن کریم و محافل برگزار شده در داخل و خارج کشور و همچنین برخی مقالات را شامل می شود .

پیوست ها